Stopy procentowe a gospodarka

Pojęcie stopy procentowej w najbardziej ogólny sposób może być zdefiniowane jako koszt pieniądza czyli miara dochodu, należnego właścicielowi kapitału z tytułu udostępnienia go innym. Stopy procentowe generalnie można podzielić na krótkoterminowe - dotyczące operacji finansowych zawieranych na okres nie przekraczający jednego roku, oraz na długoterminowe - stosowane w operacjach przeprowadzanych w okresie dłuższym niż jeden rok.

Krótkoterminowe - to stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP), którymi są: stopa referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontowa oraz stopa rezerwy obowiązkowej. NBP stara się oddziaływać na gospodarkę pośrednio, kontrolując poziom stóp procentowych. Określanie wysokości tych wskaźników należy do obowiązków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) będącej organem NBP.

Wskaźniki długoterminowe kształtują się zasadniczo na rynku kapitałowym, a jednym z najważniejszych mierników jest tutaj oprocentowanie obligacji skarbowych. Obecnie emituje się obligacje 2-, 4- i 10-letnie z oprocentowaniem stałym oraz 3-letnie z oprocentowaniem zmiennym. Warto nadmienić, iż długoterminowe stopy procentowe działają stabilizująco na rynek finansowy.